Inclusive Europe for mobile EU citizens - MobileCIT
Iekļaujoša Eiropa mobiliem ES pilsoņiem

Problēma

Mobiliem ES pilsoņiem apmetoties uz dzīvi kādā no dalībvalstīm ārpus savas dzimtās zemes, ne vienmēr ir viegli  iekļauties mītnes valsts demokrātiskajos procesos. Pašlaik dažāda veida atbalsta aktivitātes, kas sekmē demokrātisko līdzdalību, ir paredzētas iebraucējiem no trešajām valstīm, savukārt mobiliem ES pilsoņiem kā specifiskai Eiropas sabiedrības grupai bieži vien šāda atbalsta trūkst. Taču šie – vairāk nekā 18 miljoni eiropiešu – var dot pienesumu Eiropas pilsoniskajai aktivitātei.

Mērķis: Stiprināt mobilo ES pilsoņu (diasporas eiropiešu) iesaistes instrumentus ikdienas iesaistei ES politiskajā dzīvē.

Mērķauditorija: ārpus savas dzimtās zemes dzīvojošie jeb mobilie Eiropas Savienības pilsoņi, diasporas eiropieši. Projekts palīdzēs novērst to, ka ES politiku veidošanā netiek pietiekami atspoguļots mobilo ES pilsoņu redzējums par viņiem būtiskiem jautājumiem, kā arī cels diasporas eiropiešu zemo demokrātiskās līdzdalības līmeni valstu un ES līmenī.

Projekts atbalsta un proaktīvi mudina uz demokrātisku līdzdalību šādas grupas:

  • Mobilos pilsoņus, t. i., dažādu ES valstu pilsoņus, kuri dzīvo ārpus savas dzimtās zemes citā Eiropas valstī,
  • Īpaši maz pārstāvētas grupas no mobilo ES pilsoņu vidus, tostarp jauniešus un seniorus,
  • ES līmeņa politikas veidotājus, viņus informējot un aicinot rīkoties.

Projekta periods: 2022.gada 1.novembris – 2024.gada 30.aprīlis.

Mūsu risinājums būs praktisks un tiks īstenots caur partneru tīklu šadās kopienās: Latvijas diaspora, Zviedrijas diaspora  un dažādas Briselē dzīvojošās eiropiešu diasporas kopienas. Šī augšupvērstā pieeja nodrošinās dalībvalstu plašu ģeogrāfisko pārklājumu un liks pamatus  turpmākai ES līmeņa rīcībai.

Trīs svarīgākie projekta elementi

  1. Izpēte par vajadzībām un izaicinājumiem, ar ko saskaras ES mobilie pilsoņi, iesaistoties ES līmeņa jautājumu risināšanā, un šīs izpētes rezultātu izmantošana, atlasot piemērotākos tematus plašām diskusijām Open2Vote digitālajā platformā
  2. Mobilo ES pilsoņu iesaistīšana apspriežu procesos. Open2Vote platformā ES mobilajiem pilsoņiem dod iespēju plašāk uzzināt par viņu tiesībām un iespējām, kā arī praktiski iesaistīties aktuālo problēmjautājumu apspriežu procesos (balsojot paust savu viedokli un attieksmi par viņiem svarīgām tēmām).
  3. Uzlabot mobilo ES pilsoņu interešu pārstāvību, palielinot informētību ES institūciju vidū ar priekšlikumiem un analīzi, kas gūta veiktajā izpētē un digitālās platformas diskusijās. Ievērojams ieguvums no mērķa grupu praktiskās iesaistes būs tas, ka projekts ļaus gūt vērtīgus rezultātus – datus par mobilo ES pilsoņu attieksmi pret noteiktiem jautājumiem, kas viņiem tiks uzdoti Open2Vote.eu platformā. Šie rezultāti tiks izmantoti komunikācijā ar ES institūcijām un interešu pārstāvības procesos.

Projekta īstenotāji

  • “Sabiedrības Līdzdalības fonds” jeb organizācija ManaBalss (MyVoice), Latvija. Sabiedriskā labuma nevalstiskā organizācija, kas darbojas digitālās demokrātijas stiprināšanas jomā. Izstrādā digitālus risinājumus labākai sabiedrības līdzdalībai.
  • Europeans Throughout the World, Beļģija. Jumta organizācija, kas pulcē diasporas pilsoniskās sabiedrības organizācijas no dažādām Eiropas valstīm, apvienojot mobilos eiropiešus un pārstāvot viņu pilsoniskās intereses ES līmenī.
  • Open Knowledge Sweden, Zviedrija. Sadarbībā ar kopienām strādā atvēro zināšanu jomā, atvērto datu un pilsoniskās līdzdalības jomā. Veic pētniecību politikas sfērā.
  • The ECIT Foundation – European Citizen’s rights, Involvement and Trust, Beļģija. Jaunatnes vadīta organizācija (ideju domnīca), kas koncentrējas uz Eiropas pilsonības jautājumiem un sadarbojas ar virkni dažādu iesaistīto, lai nodrošinātu, ka Eiropas pilsonība ir kas vairāk, nekā tikai nosaukums.